kimchinam

Đề tài này áp dụng cho mọi sinh viên

Đề tài này áp dụng cho mọi sinh viên

Đề tài 10 - Thực trạng Quản lý dữ liệu, Chứng từ, Sổ sách

Cấu trúc/ Đề cương đề tài số 10

Chương 1 - Cơ sở lí luận (10- 12 trang)

1.1. Hệ thống chứng từ tại doanh nghiệp (theo thông tư 200/2014/TT-BTC (hoặc thông tư 133/2016/TT-BTC tùy thuộc vào doanh nghiệp sinh viên thực tập đang thuộc hình thức nào)

1.1.1. Lao động - Tiền lương (thống kê số lượng biểu mẫu chứng từ)

1.1.2. Hàng tồn kho (thống kê số lượng biểu mẫu chứng từ)

1.1.3. Bán hàng (thống kê số lượng biểu mẫu chứng từ)

1.1.4. Tiền tệ (thống kê số lượng biểu mẫu chứng từ)

1.1.5. Tài sản cố định (thống kê số lượng biểu mẫu chứng từ)

1.2. Hệ thống sổ sách tại doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC (hoặc thông tư 133/2016/TT-BTC tùy thuộc vào doanh nghiệp sinh viên thực tập đang thuộc hình thức nào)

1.2.1. Hình thức kế toán Nhật kí chung (thống kê số lượng biểu mẫu sổ sách)

1.2.2. Hình thức kế toán Nhật kí - Sổ cái (thống kê số lượng biểu mẫu sổ sách)

1.2.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ (thống kê số lượng biểu mẫu sổ sách)

1.2.4. Hình thức kế toán Nhật kí - Chứng từ (thống kê số lượng biểu mẫu sổ sách)

1.3. Dữ liệu kế toán

1.3.1. Dữ liệu kiểu tập trung

1.3.2. Dữ liệu kiểu phân tán

1.4. Quy trình lưu chuyển chứng từ

1.4.1. Phân loại chứng từ

- Chứng từ gốc

+ Chứng từ bên ngoài

+ Chứng từ nội bộ

- Chứng từ hình thành

1.4.2. Các kí hiệu cơ bản

1.4.3. Ý nghĩa của quy trình lưu chuyển chứng từ với việc sử dụng

- Đối với chứng từ

- Đối với sổ sách

1.5. Các kĩ thuật lưu trữ

1.5.1. Chứng từ giấy

1.5.2. Chứng từ số

Chương 2 - Thực trạng Quản lý dữ liệu, Chứng từ, Sổ sách tại công ty XXX

2.1. Giới thiệu về công ty (8-10 trang)

2.1.1. Đôi nét về công ty XXX

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của phòng kế toán

2.2. Thực trạng Quản lý dữ liệu, Chứng từ, Sổ sách tại công ty XXX (14-18 trang)

2.2.1. Hệ thống quy trình lưu chuyển chứng từ tại công ty (giới thiệu và lấy mẫu làm ví dụ)

2.2.2. Các nghiệp vụ phổ biến (dựa vào hình thức kế toán mà doanh nghiệp đang thực tập để lựa chọn 1 trong 4 loại)

Trình bày theo cấu trúc:

- Loại sổ được tiếp cận (ví dụ: Sổ cái)

+ (mỗi loai sổ, đánh một số tiểu mục khác nhau. Ví dụ: Sổ cái thì đánh số 2.2.2.1. Đến Sổ tổng hợp nhập xuất tồn thì đánh số 2.2.2.2.)

- Chứng từ sử dụng

+ Chứng từ gốc

+ Chứng từ hình thành

- Tài khoản sử dụng

- Báo cáo và/hoặc sổ sách liên quan

2.2.3. In ấn và lưu trữ tại doanh nghiệp

Chương 3 - Kết luận và kiến nghị (5-7 trang)

3.1. Kết luận

3.2. Kiến nghị

 

Mọi vướng mắc, vui lòng nhập vào đường link này (Bấm vào đây). Vui lòng nói rõ bạn thuộc đề tài 1.

Để xem kết quả trả lời, vui lòng bấm vào đây (Kết quả sẽ được công bố theo ngày)

Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com