kimchinam

Đề tài này áp dụng cho mọi sinh viên

Đề tài này áp dụng cho mọi sinh viên

Đề tài 13 - Thực trạng Quản lý chứng từ, nhập liệu của kế toán dịch vụ

Cấu trúc/ Đề cương đề tài số 13

Chương 1 - Cơ sở lí luận (10- 12 trang)

1.1. Hệ thống chứng từ tại doanh nghiệp (theo thông tư 200/2014/TT-BTC (hoặc thông tư 133/2016/TT-BTC tùy thuộc vào doanh nghiệp sinh viên thực tập đang thuộc hình thức nào)

1.1.1. Lao động - Tiền lương (thống kê số lượng biểu mẫu chứng từ)

1.1.2. Hàng tồn kho (thống kê số lượng biểu mẫu chứng từ)

1.1.3. Bán hàng (thống kê số lượng biểu mẫu chứng từ)

1.1.4. Tiền tệ (thống kê số lượng biểu mẫu chứng từ)

1.1.5. Tài sản cố định (thống kê số lượng biểu mẫu chứng từ)

1.2. Hệ thống sổ sách tại doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC (hoặc thông tư 133/2016/TT-BTC tùy thuộc vào doanh nghiệp sinh viên thực tập đang thuộc hình thức nào)

1.2.1. Hình thức kế toán Nhật kí chung (thống kê số lượng biểu mẫu sổ sách)

1.2.2. Hình thức kế toán Nhật kí - Sổ cái (thống kê số lượng biểu mẫu sổ sách)

1.2.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ (thống kê số lượng biểu mẫu sổ sách)

1.2.4. Hình thức kế toán Nhật kí - Chứng từ (thống kê số lượng biểu mẫu sổ sách)

1.3. Dữ liệu kế toán

1.3.1. Dữ liệu kiểu tập trung

1.3.2. Dữ liệu kiểu phân tán

1.4. Quy trình lưu chuyển chứng từ

1.4.1. Phân loại chứng từ

- Chứng từ gốc

+ Chứng từ bên ngoài

+ Chứng từ nội bộ

- Chứng từ hình thành

1.4.2. Các kí hiệu cơ bản

1.4.3. Ý nghĩa của quy trình lưu chuyển chứng từ với việc sử dụng

- Đối với chứng từ

- Đối với sổ sách

1.5. Các kĩ thuật lưu trữ

1.5.1. Chứng từ giấy

1.5.2. Chứng từ số

1.6. Phần mềm sử dụng

- Giới thiệu phần mềm

- Các chức năng cơ bản khi chọn doanh nghiệp khác, ngành nghề khác.

Chương 2 - Thực trạng Quản lý chứng từ, nhập liệu của kế toán dịch vụ tại công ty XXX

2.1. Giới thiệu về công ty (8-10 trang)

2.1.1. Đôi nét về công ty XXX

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của phòng kế toán

2.2. Thực trạng Kế toán bán hàng tại công ty XXX (14-18 trang)

2.2.1. Hệ thống quy trình lưu chuyển chứng từ tại công ty (giới thiệu và lấy mẫu làm ví dụ)

2.2.2. Các nghiệp vụ phổ biến (dựa vào nơi đang thực tập để lựa nghiệp vụ lưu trữ, quản lí

2.2.2.1. Lưu trữ và quản lí Chứng từ giấy

+ Theo nghiệp vụ.

+ Theo loại chứng từ (PNK, PXK, PT, PC, ...)

2.2.2.2. Lưu trữ và quản lí Chứng từ số

+ Theo nghiệp vụ.

+ Theo loại chứng từ (PNK, PXK, PT, PC, ...)

2.2.2.3. Trình tự nhập liệu

2.2.3. In ấn và lưu trữ tại doanh nghiệp dịch vụ kế toán

Chương 3 - Kết luận và kiến nghị (5-7 trang)

3.1. Kết luận

3.2. Kiến nghị

 

Mọi vướng mắc, vui lòng nhập vào đường link này (Bấm vào đây). Vui lòng nói rõ bạn thuộc đề tài 1.

Để xem kết quả trả lời, vui lòng bấm vào đây (Kết quả sẽ được công bố theo ngày)

Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com