kimchinam

Đề tài này áp dụng cho mọi đối tượng sinh viên.

Đề tài này áp dụng cho mọi đối tượng sinh viên.

Đề tài 14 - Thực trạng Kế toán xác đinh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Cấu trúc/ Đề cương đề tài số 14

Chương 1 - Cơ sở lí luận (10- 12 trang)

1.1. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản theo thông tư 200/2014/TT-BTC (hoặc thông tư 133/2016/TT-BTC tùy thuộc vào doanh nghiệp sinh viên thực tập đang thuộc hình thức nào)

1.1.1. Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1.1.2. Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu

1.1.3. Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

1.1.4. Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán

1.1.5. Tài khoản 635 - Chi phí tài chính

1.1.6. Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng (nếu theo thông tư 200/2014/TT-BTC)

1.1.7. Tài khoản 642 - Chi phí quản lí doanh nghiệp

1.1.8. Tài khoản 711 - Thu nhập khác

1.1.9. Tài khoản 811 - Chi phí khác

1.1.10. Tài khoản 821 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.1.11. Tài khoản 911 - Xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.2. Các kiểu dữ liệu

1.2.1. Dữ liệu kiểu tập trung

1.2.2. Dữ liệu kiểu phân tán

1.3.1. Phân loại chứng từ

- Chứng từ gốc

+ Chứng từ bên ngoài

+ Chứng từ nội bộ

- Chứng từ hình thành

1.4. Phần mềm và báo cáo

1.4.1. Phần mềm

1.4.2. Báo cáo kết quả kinh doanh

Chương 2 - Thực trạng Kế toán xác đinh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty XXX

2.1. Giới thiệu về công ty (8-10 trang)

2.1.1. Đôi nét về công ty XXX

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của phòng kế toán

2.2. Thực trạng Kế toán xác đinh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty XXX (14-18 trang)

2.2.1. Hệ thống quy trình lưu chuyển chứng từ xác định kết quả kinh doanh tại công ty

2.2.2. Các nghiệp vụ (theo cấu trúc cho từng phần:

- Nghiệp vụ minh họa

- Định khoản (chụp hình thực tế tại doanh nghiệp)

- Chứng từ sử dụng

- Sổ sách sử dụng

2.2.2.1. Kết chuyển các khoản trừ giảm trừ doanh thu

2.2.2.2. Kết chuyển doanh thu

2.2.2.3. Kết chuyển Doanh thu hoạt động tài chính

2.2.2.4. Giá vốn hàng bán

2.2.2.5. Chi phí tài chính

2.2.2.6. Chi phí bán hàng (nếu theo thông tư 200/2014/TT-BTC)

2.2.2.7. Chi phí quản lí doanh nghiệp

2.2.2.8. Thu nhập khác

2.2.2.9. Chi phí khác

2.2.2.10. Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.2.2.11. Xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

2.2.3. In ấn, báo cáo và lưu trữ tại doanh nghiệp

Chương 3 - Kết luận và kiến nghị (5-7 trang)

3.1. Kết luận

3.2. Kiến nghị

 

Mọi vướng mắc, vui lòng nhập vào đường link này (Bấm vào đây). Vui lòng nói rõ bạn thuộc đề tài 1.

Để xem kết quả trả lời, vui lòng bấm vào đây (Kết quả sẽ được công bố theo ngày)

Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com