kimchinam

Đề tài 21 có thể áp dụng cho các bạn thực tập theo dữ liệu của trường và cũng có thể áp dụng cho các bạn tự tìm doanh nghiệp

Đề tài 21 có thể áp dụng cho các bạn thực tập theo dữ liệu của trường và cũng có thể áp dụng cho các bạn tự tìm doanh nghiệp

Đề tài 21 - Xây dựng Quy trình kiểm kê tại doanh nghiệp

Cấu trúc/ Đề cương đề tài số 21

Chương 1 - Cơ sở lí luận (10- 12 trang)

1.1. Cơ sở pháp lí cho yêu cầu kiểm kê

1.2. Các mô hình kiểm kê cơ bản

1.2.1. Kiểm kê 1 lần so sánh với bảng hàng tồn

1.2.2. Kiểm kê 2 lần, lấy kết quả so sánh với bảng hàng tồn

1.2.3. Kiểm kê kết hợp với kiểm so sánh hàng tồn

1.3. Công tác chuẩn bị trước kiểm kê

1.3.1. Ý nghĩa

1.3.2. Các nội dung cần chuẩn bị (sơ đồ, biểu mẫu, thiết bị, tập huấn, xắp xếp hàng hóa,...)

1.3.3. Nguyên tắc kiểm kê

1.4. Tổ chức - Điều hành kiểm kê

1.4.1. Tổ chức kiểm kê (phân khu, phân nhân sự)

1.4.2. Điều hành quy trình kiểm kê

1.5. Xử lí dữ liệu sau kiểm kê

1.5.1. Tổ chức, thu thập dữ liệu kiểm kê

1.5.2. Xử lí dữ liệu kiểm kê

Chương 2 - Xây dựng Quy trình kiểm kê tại doanh nghiệp

2.1. Giới thiệu về công ty (8-10 trang)

2.1.1. Đôi nét về công ty TNHH Công nghệ Lập Chí

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty (Ghi nhận cơ cấu doanh nghiệp trong mơ của bạn)

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của phòng kế toán (Ghi nhận cơ cấu phòng kế toán trong mở của bạn)

2.2. Xây dựng Quy trình kiểm kê tại doanh nghiệp tại công ty TNHH Công nghệ Lập Chí (14-18 trang)

2.2.1. Công tác chuẩn bị trước kiểm kê

2.2.2. Tổ chức - Điều hành kiểm kê

2.2.3. Xử lí dữ liệu sau kiểm kê

2.2.4. In ấn và lưu trữ kết quả

Chương 3 - Kết luận và kiến nghị (5-7 trang)

3.1. Kết luận

3.2. Kiến nghị

Quay về xem danh sách đề tài được thực tập tại trường

Mọi vướng mắc, vui lòng nhập vào đường link này (Bấm vào đây). Vui lòng nói rõ bạn thuộc đề tài 1.

Để xem kết quả trả lời, vui lòng bấm vào đây (Kết quả sẽ được công bố theo ngày)

Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com