kimchinam

Bạn hãy xem video giới thiệu về đề tài nhé

Bạn hãy xem video giới thiệu về đề tài nhé

Đề tài 23 - Vận hành các mô hình Chấm công - Tính lương

 

Cấu trúc/ Đề cương đề tài số 23:

Chương 1 - Cơ sở lí luận (10- 12 trang)

1.1. Các mô hình chấm công phổ biến (mô tả rõ: công cụ thực hiện - hỗ trợ, phần mềm phổ biến)

1.1.1. Chấm công bằng tay, kí tên

1.1.2. Chấm công bằng thẻ

1.1.3. Chấm công bằng máy

1.2. Yêu cầu về bảng chấm công theo thông tư 200/2014/TT-BTC

1.2.1. Phụ lục 03 theo thông tư 200/2014/TT-BTC về bảng Chấm công - Tính lương

1.2.2. Phụ lục 04 theo thông tư 200/2014/TT-BTC về bảng Chấm công - Tính lương

1.3. In ấn và lưu trữ

1.4. Vận hành mô hình và yêu cầu tổng hợp, quản lí cuối năm

Chương 2 - Vận hành các mô hình Chấm công - Tính lương

2.1. Giới thiệu về công ty (8-10 trang)

2.1.1. Đôi nét về công ty TNHH Công nghệ Lập Chí

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty (Ghi nhận cơ cấu doanh nghiệp trong mơ của bạn)

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của phòng kế toán (Ghi nhận cơ cấu phòng kế toán trong mở của bạn)

2.2. Vận hành các mô hình Chấm công - Tính lương tại công ty TNHH Công nghệ Lập Chí (14-18 trang)

2.2.1. Cách thiết lập file chấm công  - Tính lương (Mỗi sinh viên sẽ chọn 1 loại chấm công)

2.2.2. Cách Vận hành theo hình thức chấm công đã chọn

2.2.3. Hoàn thiện chứng từ Chấm công - Tinh lương, Lưu trữ và in ấn kết quả

Chương 3 - Kết luận và kiến nghị (5-7 trang)

3.1. Kết luận

3.2. Kiến nghị

Quay về xem danh sách đề tài được thực tập tại trường

Mọi vướng mắc, vui lòng nhập vào đường link này (Bấm vào đây). Vui lòng nói rõ bạn thuộc đề tài 1.

Để xem kết quả trả lời, vui lòng bấm vào đây (Kết quả sẽ được công bố theo ngày)

Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com