kimchinam

Đề tài này áp dụng cho đối tượng sinh viên trong nhóm tin học tăng cường

Đề tài này áp dụng cho đối tượng sinh viên trong nhóm tin học tăng cường

Đề tài 3 - Xây dựng Hệ thống Thu thập - Xử lí dữ liệu Quán lý tiến độ l&agra

Cấu trúc/ Đề cương đề tài số 7:

Chương 1 - Cơ sở lí luận (10- 12 trang)

1.1. Quy trình và bảng mô tả công việc của các vị trí cần quản lí tiến độ

1.1.1. Vai trò và Nhu cầu quản lí tiến độ làm việc trong doanh nghiệp

1.1.2. Các kí hiệu cơ bản và cách dùng kí hiệu trong vẽ quy trình

1.1.3. Bảng mô tả công việc được diễn đạt từ quy trình

1.2. Phần mềm và công cụ sử dụng

1.2.1. Excel

1.2.2. Google/sheet

1.3. Hàm sử dụng cơ bản

1.3.1. Hàm if

1.3.2. Hàm vlookup

1.3.3. Hàm IMPORTRANGE

1.4. Kế hoạch tác nghiệp

1.4.1. Mối liên hệ giữa kế hoạch tác nghiệp và quy trình làm việc

1.4.2. Các loại kế hoạch tác nghiệp

1.4.2.1. Quy trình ngược

1.4.2.2. Quy trình xuôi

Chương 2 - Xây dựng Hệ thống Thu thập - Xử lí dữ liệu Quán lý tiến độ làm việc trong doanh nghiệp tại công ty XXX

2.1. Giới thiệu về công ty (8-10 trang)

2.1.1. Đôi nét về công ty XXX

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của phòng kế toán

2.2. Xây dựng Hệ thống Thu thập - Xử lí dữ liệu Quán lý tiến độ làm việc trong doanh nghiệp tại công ty XXX (14-18 trang)

2.2.1. Quy trình quản lí tiến độ giảng dạy tập huấn

2.2.2. Thiết lập hệ thống dữ liệu

2.2.2.1. Thư mục chứa các tập tin Thu thập thông tin

2.2.2.2. Thư mục chứa các tập tin Xử lí dữ liệu tự động

2.2.2.3. Thư mục chứa các tập tin Hiển thị

2.2.2.4. Thư mục chứa các tập tin Báo cáo - Tổng hợp

2.2.3. Vận hành

2.2.3.1. Thiết lập dữ liệu ban đầu

2.2.3.2. Điều chỉnh thông tin

2.2.3.3. Thêm mới (cập nhật thông tin mới cho từng đối tượng: giảng viên, môn học, lớp, phòng, cơ sở,...)

2.2.3.4. Xóa bỏ dữ liệu

2.2.4. Quản trị và Báo cáo

Chương 3 - Kết luận và kiến nghị (5-7 trang)

3.1. Kết luận

3.2. Kiến nghị

 

Mọi vướng mắc, vui lòng nhập vào đường link này (Bấm vào đây). Vui lòng nói rõ bạn thuộc đề tài nào.

Để xem kết quả trả lời, vui lòng bấm vào đây (Kết quả sẽ được công bố theo ngày)

Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com