kimchinam

Đề tài này áp dụng cho mọi đối tượng sinh viên

Đề tài này áp dụng cho mọi đối tượng sinh viên

Đề tài 5 - Thực trạng Kế toán hàng tồn kho (nguyên vật liệu/hàng hóa)

Cấu trúc/ Đề cương đề tài số 5

Chương 1 - Cơ sở lí luận (10- 12 trang)

1.1. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản

1.1.1. Tài khoản 151 - Hàng đang đi trên đường

1.1.2. Tài khoản 152 - Nguyên vật liệu

1.1.3. Tài khoản 153 - Công cụ dụng cụ

1.1.4. Tài khoản 154 - Sản phẩm dở dang

1.1.5. Tài khoản 155 - Thành phẩm

1.1.6. Tài khoản 156 - Hàng hóa

1.1.7. Tài khoản 157 - Hàng gửi đi bán

1.2. Hệ thống chứng từ hàng tồn kho theo thông tư 200/2014/TT-BTC (hoặc thông tư 133/2016/TT-BTC tùy thuộc vào doanh nghiệp sinh viên thực tập đang thuộc hình thức nào)

1.3. Hệ thống sổ sách hàng tồn kho theo thông tư 200/2014/TT-BTC (hoặc thông tư 133/2016/TT-BTC tùy thuộc vào doanh nghiệp sinh viên thực tập đang thuộc hình thức nào)

1.4. Các kiểu dữ liệu

1.4.1. Dữ liệu kiểu tập trung

1.4.2. Dữ liệu kiểu phân tán

1.5.1. Phân loại chứng từ

- Chứng từ gốc

+ Chứng từ bên ngoài

+ Chứng từ nội bộ

- Chứng từ hình thành

1.6. Phần mềm và báo cáo

1.6.1. Phần mềm

1.6.2. Báo cáo về hàng tồn kho

Chương 2 - Thực trạng Kế toán hàng tồn kho (nguyên vật liệu/hàng hóa) tại công ty XXX

2.1. Giới thiệu về công ty (8-10 trang)

2.1.1. Đôi nét về công ty XXX

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của phòng kế toán

2.2. Thực trạng Kế toán hàng tồn kho (nguyên vật liệu/hàng hóa) tại công ty XXX (14-18 trang)

2.2.1. Hệ thống quy trình lưu chuyển chứng từ tại công ty (giới thiệu và lấy mẫu làm ví dụ)

2.2.2. Các nghiệp vụ phổ biến (dựa vào hình thức kế toán mà doanh nghiệp đang thực tập để lựa chọn 1 trong 4 loại)

Trình bày theo cấu trúc:

- Hình thức nhập hàng được tiếp cận (ví dụ: nhập hàng trực tiếp qua kho)

+ (mỗi loai hình thức nhập hàng, đánh một số tiểu mục khác nhau. Ví dụ: Nhập hàng qua kho thì đánh số 2.2.2.1. Đến Nhận hàng bán thẳng thì đánh số 2.2.2.2.),...

- Chứng từ sử dụng

+ Chứng từ gốc

+ Chứng từ hình thành

- Tài khoản sử dụng

- Báo cáo và/hoặc sổ sách liên quan

2.2.3. In ấn và lưu trữ tại doanh nghiệp

Chương 3 - Kết luận và kiến nghị (5-7 trang)

3.1. Kết luận

3.2. Kiến nghị

 

Mọi vướng mắc, vui lòng nhập vào đường link này (Bấm vào đây). Vui lòng nói rõ bạn thuộc đề tài 1.

Để xem kết quả trả lời, vui lòng bấm vào đây (Kết quả sẽ được công bố theo ngày)

Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com