kimchinam

Hạt giống K5 - 2022

Hoạt động Hạt giống 25-09-2023

Từ suy nghĩ: học không cào bằng, khắc phục mục tiêu sinh viên dở và giỏi có kết quả đào tạo như nhau. Như thế sinh viên giỏi sẽ không có cơ hội được tiếp cận những kiến thức chuyên sâu và nó là cội nguồn cho sự đi xuống của giáo dục. Nhóm này được thầy Hoàng Văn Thinh lập ra để giúp những em sinh viên có năng lực, có tinh thần tích cực tiếp cận những kiến thức, phong cách đầy mạnh mẽ, tích cực phù hợp với môi trường doanh nghiệp hiện đại.

Từ suy nghĩ: học không cào bằng, khắc phục mục tiêu sinh viên dở và giỏi có kết quả đào tạo như nhau. Như thế sinh viên giỏi sẽ không có cơ hội được tiếp cận những kiến thức chuyên sâu và nó là cội nguồn cho sự đi xuống của giáo dục. Nhóm này được thầy Hoàng Văn Thinh lập ra để giúp những em sinh viên có năng lực, có tinh thần tích cực tiếp cận những kiến thức, phong cách đầy mạnh mẽ, tích cực phù hợp với môi trường doanh nghiệp hiện đại.

Hạt giống K5 - 2022

Với giới hạn về mục tiêu cần đạt, Chương trình giới hạn quy mô số lượng sinh viên tham gia tối đa là 5 người/khóa. Cụ thể, sinh viên được vào nhóm phải đáp ứng đủ các nội dung:
 - Có tinh thần tích cực
 - Có nhu cầu phát triển bản thân
 - Có tư duy tốt
 - Vượt qua phỏng vấn

Những thành viên tham gia:

Hoạt động tham gia:

 - Thực hành tổ chức dữ liệu tự động nhóm kế toán: Thời khóa biểu, Đăng kí đội nhóm, Quản lý dòng tiền cơ bản, Quản lý điểm số.

 - Thực hành tổ chức dữ liệu nhóm quản trị: Chuyển đổi - Lập báo cáo quản trị trong nhà trường.

Mô tả chương trình:

1. Thời khóa biểu:

Lập bảng dữ liệu thời khóa biểu sao cho đáp ứng được yêu cầu của nhà trường và phải thêm nhu cầu quản lý mà thời khóa biểu cũ không có thể làm được như: Tính tổng giờ nhanh chóng cho từng giảng viên; Tính được tiến độ tự động cho từng môn học, lớp học; Tổng hợp nhanh số giờ của giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng hoặc giảng viên từ các phòng ban, khoa khác với khoa kinh tế, tính tỉ lệ theo nhóm môn chuyên môn, môn chung; Quản lý trùng lịch giảng viên, trùng phòng; Thời gian thi kết thúc môn;...

Cách vận hành của bảng dữ liệu trong quá trình thực hiện: cập nhật, thay đổi như thế nào.

2. Đăng kí đội nhóm:

Lập bảng dữ liệu cho tổ chức đăng kí với yêu cầu: một người vào một nhóm có giới hạn sĩ số và không được thay đổi, kết quả tự cập nhật. Nếu thay đổi, phải qua Nhà quản trị đổi trực tiếp trên dữ liệu. Không tự ý đăng kí nhóm cho người khác nếu không được ủy quyền (xét tự động).

Ứng dụng thực hiện cho nhiệm vụ: Khoa Quốc tế cho đăng kí lớp học chuẩn đầu ra tiếng anh với sĩ số 25 sinh viên theo lịch cho sẵn. Một sinh viên chỉ có thể tham gia 1 lớp, đã đăng kí lớp này thành công thì không qua lớp khác được.

 

Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com